Wie zijn wij?
  Klachtenregeling Gyparis Accountants

Inleiding
Gyparis Accountants hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.
Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de heer Th. Gyparis AA (mocht het zijn/haar functioneren betreffen, kunt u ook vragen naar de heer C.J. Vermeulen RA).

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via een klachtenformulier aan ons kantoor; u kunt deze verkrijgen bij ons secretariaat of hier downloaden, daarna verzenden ter attentie van de heer Th. Gyparis AA/RV (mocht het zijn/haar functioneren betreffen, kunt u dit formulier ter attentie van de heer C.J. Vermeulen RA zenden)

Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wil laten behandelen via de officiŽle klachtenprocedure. De medewerker zal dan een klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieŽn. We verzoeken u ťťn exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt: De heer Th. Gyparis AA/RV c.q. de heer C.J. Vermeulen RA zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem/haar niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij/zij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geÔnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieŽn van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Klokkenluidersregeling
Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten de organisaties als medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.

De klokkenluidersregeling is geldig naast de regeling voor klachten over de diensten van GYPARIS of aan haar verbonden personen en de regeling met betrekking tot verschillen van inzicht.

Iemand die gebruik maakt van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij een van de externe kwaliteitsbeoordelaars (in deze bij Auxilium Adviesgroep) van GYPARIS middels een brief of emailbericht;

De vertrouwenspersoon heeft de verplichting de melding binnen een week na ontvangst van de melding te bevestigen. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon ook melding van de procedure en termijn die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding;

Uiterlijk na 4 weken bericht de vertrouwenspersoon aan de melder welke maatregelen er zijn genomen en hoe de verdere afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen 4 weken kan worden gedaan, meld de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft aan binnen welke termijn afhandeling alsnog plaatsvindt.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Gyparis Accountants
De onderneming | Orde op zaken | Allround ondersteuning | Coachen | Managementinformatie
Gesprekspartner | Om kort te gaan | Externe deskundigen | Wij gaan ervoor: samen met u!